دریافت فایل مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B310R) شرکت کیمیا فروز
KIMIALON 6(B310R)
  • MATERIAL NAME: PA6
  • COLOR: BLACK
  • CODE: B310R

Kimialon B310R is a lubricated, impact modified, black color Polyamide 6 resin.

مشخصات فنی محصولKIMIALON 6(B310R) شرکت کیمیا فروز